Award-winning audio productions Happy and returning customers for 20 years State-of-the-art studio in the heart of Holland

Meer informatie over jouw rechten

Recht op inzage
Op jouw verzoek zullen wij je kosteloos een kopie verstrekken van jouw persoonsgegevens die wij verwerken. Wil je meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie
Op jouw verzoek zullen wij jouw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de doeleinden van de verwerking. Op jouw verzoek zullen wij je informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid)
In onder meer de volgende gevallen mag je ons vragen jouw gegevens te wissen:

  • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
  • Je hebt jouw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens
  • Wanneer je met succes bezwaar hebt gemaakt (zie recht van bezwaar)
  • Wanneer wij jouw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken

Recht op beperking van de verwerking
Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer mogen worden verwerkt. Je hebt het recht op beperking in de volgende gevallen:

  • Je betwist de juistheid van de gegevens
  • De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar je wilt dat de gegevens (nog) niet worden gewist
  • Wij hebben jouw gegevens niet meer nodig, maar je wil de gegevens behouden in verband met een rechtsvordering
  • Tijdens de behandeling van een door jou ingediend bezwaar (zie recht van bezwaar)

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar
Je mag bezwaar maken tegen te verwerking van jouw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer jouw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij jouw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij een door jou ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming
Je mag jouw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van jouw gegevens dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900-2001201.

 

© 2024 Capital of Media, All Rights Reserved | Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer